resilio_blanc
bleu_resilio
gris_resilio
noir_resilio
orange_resilio
rouge_resilio
resilio_vert
violet_resilio
BlancBleuGrisNoirOrangeRougeVertViolet

Nom

Code

RESILIO

MAILLE RESILLE

 
100% NYLON